Popup Example

Hidden Bar – Ẩn icon trên menubar MacOS

Hidden Bar - Ẩn icon trên menubar MacOS

Bạn có quá nhiều những ứng dụng chạy trên menubar làm tìm muốn lòi con mắt mỗi khi cần tìm ứng dụng để sử dụng. Hay là bạn muốn ẩn những icon xấu mù (như icon GoTiengViet, hay EVKey) làm…